top of page

Normy zakładowe

Ogólne Warunki Sprzedaży

NORMA ZAKŁADOWA
4 KĄTY STUDIO

OPRACOWANA NA PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN

1116:2018-04, PN-EN 14749:2007; PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6

 

I WSTĘP

Przedmiot normy

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania techniczne oraz tolerancje wymiarowe i produkcyjne mebli na wymiar sprzedawanych przez firmę Komandor zwaną dalej Wykonawcą, która jest producentem mebli na wymiar takich jak meble kuchenne, szafy, garderoby, łóżka, meble pokojowe, biurowe oraz łazienkowe z wykorzystaniem płyty meblowej, blatów meblowych oraz szkła laminowanego oraz lakierowanego, zwane dalej produktem.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Norma Zakładowa jest integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy i wiąże strony, o ile nic innego nie wynika z pisemnych umów zawartych między upoważnionymi przedstawicielami stron. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi równocześnie akceptację Normy Zakładowej przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Strony podejmujące współpracę z uwzględnieniem Normy Zakładowej, podejmują ją w dobrej wierze, przy zachowaniu zasad rzetelności i uczciwości oraz z poszanowaniem prawa.

3. Zakres stosowania normy zakładowej

Wymagania niniejsze Normy Zakładowej powinny być stosowane przy projektowaniu, produkcji, montażu i odbiorach końcowych mebli przez Wykonawcę jak i Zamawiającego lub przez ich przedstawicieli. Określa ona zasady i tryb składania zamówień oraz wykonania wyrobów znajdujących się w ofercie handlowej Komandor … w tym wyrobów na indywidualne zamówienie Zamawiającego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU

1. Określenia podstawowe normy

Niniejsza Norma Zakładowa stworzona została w oparciu o Polskie Normy : PN-EN 1116:2018-04, PN-EN 14749:2007, PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6 oraz w odniesieniu do ustaleń wewnątrz.

2. Materiały składowe mebli

Materiały składowe w postaci płyt meblowych oraz blatów meblowych użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3

https://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty

https://www.egger.com/shop/pl_PL/support/downloads

Materiały składowe w postaci szkła laminowanego, hartowanego lub lakierowanego użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN ISO 12543-5 , PN-EN ISO 12543-6; PN-EN 12150-1


http://www.mochnik.pl/images/Norma_Zakladowa.pdf

https://www.agc-poland.pl/download/390

3. Budowa szaf, garderób, szafek kuchennych oraz innych mebli na wymiar oraz ich warunki techniczne i tolerancje

a) Boki mebla

 

 

1) Boki meblowe wykonane z płyty laminowanej, akrylowej lub płyty mdf lakierowanej

2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm

3) Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są za pomocą wkrętów do drewna.

4) W bokach z półkami wykonany są nawiercenia fi 5 (z dokładnością na wysokości +/- 1,5mm) do podpórek na półki (w standardowych szafkach dolnych jedna półka, w standardowych szafkach górnych 2 półki), dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm

5) W razie potrzeby w tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 4mm na głębokość +/- 10mm z przesunięciem od tyłu od 1mm do 30mm. ( dot. szafki kuchenne)

6) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.

7) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.

8) Bok skręcany jest z wieńcem dolnym i górnym za pomocą wkrętów, konfirmantów, minifixów, kątowników z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm oraz kołków drewnianych ( dot. szafki kuchenne)

9) Przesunięcia między bokiem a wieńcem dolnym i górnym są w granicach +/- 1,8mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.

10) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm

11) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

12) Wymiar boków powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

Gwarant 4 Kąty Studio, dalej Parker Design Group Sp. z o.o. zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.

Wykonawca gwarantuje, że materiał jak i zastosowania, technika oraz technologia zapewni Państwu komfort w użytkowaniu zakupionego towaru przez długi okres czasu, stosując się do uwag zawartych w gwarancji i instrukcji użytkowania mebli.

Specyfika prowadzonej przez 4 Kąty Studio działalności łączy ze sobą jednocześnie cechy Producenta pewnych wyrobów, jak i jedynie  Sprzedawcy określonych akcesoriów, które mogą podlegać osobny warunkom i okresom gwarancji narzucanym przez producenta. W tym drugim przypadku Przedstawiciel 4 Kąty Studio występując w roli Sprzedawcy określonego produktu, ma obowiązek poinformować Zamawiającego o określonych odmiennych od poniżej wymienionych warunkach gwarancji dotyczących danego, specyficznego produktu. Najczęściej dotyczy to akcesoriów meblowych najwyższej jakości, najlepszych producentów, którzy obecnie proponują wieczysto lub długoletnie gwarancje na swoje systemy.

Szczególnie może dotyczyć to m. in.

 • systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów

 • podnośników szafek wiszących

 • oświetlenia meblowego typu LED (określone marki)

 • systemów jezdnych szaf z drzwiami przesuwnymi

 

Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty wydania / montażu mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy.

W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji (rękojmi) wynosi 6 miesięcy

Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. 02141.1176): jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Gwarancja na dany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:

 • dokument zakupu

 • protokół odbioru

 • formularz zamówienia lub rysunek będący dowodem, iż dany mebel został wykonany przez firmę 4 Kąty Studio


Sprzedający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i dowodem zakupu w obecności klienta lub osoby przez niego wyznaczonej do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności mebla, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków. Informacje te mają zostać zawarte w sporządzanym po wykonanym montażu / odbiorze własnym mebli protokole odbioru.

 

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE

 

Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnego dokonywanego przez klienta niewłaściwego transportu oraz przenoszenia mebli Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta

Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w meble oraz przy przeróbkach wykonywanych we własnym zakresie przez klienta. Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami konserwacji i przechowywania

 • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę.

 • niezamierzone przez producenta różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, (dotyczy także różnic kolorów anodowanego aluminium, czy kolorów folii mdf spowodowane rożną datą partii produkcyjnych – towar zamawiany w dużych odstępach czasu)

 • wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie - zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy,

 • reklamacje spowodowane błędnym wyobrażeniem Zamawiającego o produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol produktu,

 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego ( przeciętnego, normalnego) zużycia

 • uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące wyroby (urządzenia) elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy,

 • wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak również wyniku złego korzystania z lodówki (otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu),

 • sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność wyrobu, czy zestawu jeżeli był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz został wykonany zgodnie ze standardami przez Wykonawcę.

 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych , dymu tytoniowego lub podobnych.

 • pęknięcia i zarysowania powierzchni spowodowane uderzeniem

 • uszkodzenia mechaniczne akcesorii meblowych spowodowane niewłaściwym użytkowanie lub użyciem niepotrzebnie zbyt dużej siły.

 

O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Zamawiający będzie powiadomiony przez Gwaranta w terminie:

 • w przypadku wykonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,

 • we wszystkich innych przypadkach w terminie 14 dni roboczych od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego

 • w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty ( takie np. jak koszty dojazdu oraz czas poświęcony w celu wykonania oględzin)

 • gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę gwarancyjną

 • w przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad lub obniżenie ceny adekwatne do zakresu uszkodzenia.

 • termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 30 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia

 • w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne, lub potrzebę sprowadzenia specyficznych akcesorii meblowych od dostawców Producenta.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

Zasady użytkowania mebli

Stwierdzone przez serwisanta podczas oględzin nieprzestrzeganie i ignorowanie poniżej opisanych zasad użytkowania mebli skutkować będzie utratą gwarancji na dotyczącą wadliwego użytkowania część mebla bądź wskazane akcesoria meblowe.
 

 1. Meble muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
   

 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
  Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od 10'C do 30'C

   

 3. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.
   

 4. Wyrób nie może być wyposażeniem w saunie.
   

 5. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).
   

 6. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur, środków chemicznych, np.: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.)
   

 7. Meble kuchenne wykonuje się z materiałów o zwiększonej odporności na działanie wilgoci, nie może być jednak poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody np. zalanie).
   

 8. Należy dbać, aby fronty mebli (czoła szuflad i drzwi) nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element. Zmiana obciążenia szafek przez przechowywanie rożnej wagi przedmiotów wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą regulacji samych frontów lub zawieszenia całej szafki.
   

 9. W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i fronty z odpowiednią siłą. Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje ograniczone działanie mechanizmów, a w przypadku powtarzających się takich zdarzeń może spowodować ich zniszczenie.
   

 10. Powierzchnię mebli, a przede wszystkim fronty, które z reguły są wykonane z bardziej szlachetnego materiału niż pozostałe części mebli szczególnie należy chronić przed obiciem i porysowaniem.
   

 11. Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom drzwi meblowych.
   

 12. Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej, należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę.
   

 13. Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym oddzielić jego strukturę.
   

 14. Sprzętów AGD należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Dopuszcza się montowanie sprzętu w ciągu pomiędzy poszczególnymi szafkami, wyłącznie takiego, który posiada na to stosowny atest producenta.
   

 15. Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, należy niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie blatu oraz nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.
   

 16. Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat.
   

 17. Aby po zamknięciu lodówki ponownie ją otworzyć należy odczekać minimum 1 minutę. Nie stosowanie tej reguły może spowodować wykrzywienie się frontów lub złamanie zaczepów łączących front z drzwiami lodówki (dotyczy lodówek do zabudowy).
   

 18. Szufladę należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szufladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym froncie.
   

 19. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z przedstawicielem Gwaranta.

Zasady konserwacji mebli

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

 1. Do czyszczenia mebli (płyt meblowych, powierzchni lakierowanych, mdf+pvc) należy stosować lekko wilgotną miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
   

 2. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych (zgodnie z etykietą i instrukcją danego środka) do czyszczenia danych powierzchni meblowych. W przypadku braku pewności co do możliwości zajścia reakcji chemicznej środka czyszczącego z powierzchnią meblową należy dokonać próby na stosunkowo niewidocznej części danego mebla (np. „lewa” strona półki wewnętrznej). Podejmując próbę należy odczekać kilka godzin by mieć możliwość stwierdzenia trwałej reakcji lub jej braku.
   

 3. Podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.
   

 4. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki, etc.)
   

 5. Za uszkodzenia powierzchni meblowej (płyty meblowej, powłoki lakierniczej frontów, folii pvc frontów na bazie mdf, etc.) w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego Producent nie ponosi odpowiedzialności.
   

 6. Systemy jezdne drzwi suwanych w szafach do zabudowy lub garderobach (bez różnicy czy jest to system jezdny dolny czy górny) nie podlegają żadnym dodatkowym pracom konserwacyjnym ze strony Zamawiającego. Nie należy do nich stosować żadnych dodatkowych smarów czy olei. Należy jedynie dbać o czystość torów jezdnych drzwi suwanych (szczególnie w wypadku dolnych systemów). Zniszczenie wózków jezdnych systemu spowodowane zgromadzonym w torach kurzem, piaskiem, czy też sierścią zwierząt domowych nie podlega naprawom gwarancyjnym.

Warunki techniczne dla pomieszczeń

WARUNKI TECHNICZNE DLA POMIESZCZEŃ DO MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH

Dla sprawnego działania urządzeń technicznych zastosowanych w zabudowie kuchennej wszelkie zakończenia instalacji jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.

Projekt mebli zawiera w swojej budowie wszystkie te zasady i normy dla jego sprawnego montażu i wygodnej późniejszej eksploatacji.

Niedostosowanie się do poniższych zasad przez zamawiającego może spowodować utrudnienia w montażu i użytkowaniu, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W konsekwencji może dojść do wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przestojem grupy montażowej lub dodatkowych nie wkalkulowanych w zamówienie czynności. Ma to wpływ na ostateczną wartość zamówienia, za którą zamawiający odpowiada finansowo. Dlatego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z montażem mebli zalecamy dostosowanie się do poniższych zasad.

Odbiorca indywidualny (kupujący) zobowiązany jest udostępnić opróżnione pomieszczenie kuchenne, wyposażone w podejście hydrauliczne, podejścia elektryczne, gazowe i hydrauliczne do urządzeń AGD.

Wymagania dotyczące ścian i podłoża:

Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie.

W przypadku zabudowy kuchennej, płytki ścienne powinny być położone min 82 cm od podłogi do wysokości min 142 cm, a w miejscu ustawienia okapu do wys. 170 cm, szerokości min 4 cm większej (po 2cm na stronę) od szerokości montowanego w tym miejscu pochłaniacza.

W przypadku braku w/w zaleceń między skrajnymi elementami zabudowy (lub w okolicach pochłaniacza), a ścianami mogą powstawać szczeliny, za co wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Za urządzeniami AGD do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne wodne czy gazowe. Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów gospodarstwa domowego zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektu zabudowy kuchennej jest konieczne. Dlatego projekt zabudowy zawiera plan przyłączy elektrycznych a sama instalacja musi być do nich dostosowana.

 

Lodówka

do podłączenia lodówki powinno znajdować się z boku szafki lodówkowej (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD)
i 15-20cm od podłogi.

 

Zmywarka:

Gniazdko elektryczne z uziemieniem powinno znajdować się na przykład w szafce pod zlewozmywak, w taki sposób aby nie było usytuowane bezpośrednio przy przyłączach wodno kanalizacyjnych.

W przypadku nie spełnienia w/w zalecenia wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenie sprzętu AGD, mebli bądź tez instalacji elektrycznej, wynikające z nieprawidłowego umiejscowienia gniazdka elektrycznego.

 

Piekarnik elektryczny:

Przyłącze elektryczne do piekarnika powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości co do sposobu przygotowania przyłącza elektrycznego, należy skonsultować się z projektantem.

 

Płyta gazowa/elektryczna/indukcyjna:

Płyta gazowa: Wszystkie odbiorniki gazu w zabudowie podłączane są za pomocą elastycznego przewodu gazowego. Jego długość określana jest zależnie od projektu zabudowy kuchennej. Płyty gazowe zwykle wymagają także dodatkowego gniazda elektrycznego w celu zasilenia zapalarki gazu. Wobec powyższego należy przygotować je w sąsiadującej szafce. Nie dotyczy to modeli piekarników zintegrowanych z płytą.

 

Płyta elektryczna/indukcyjna: W wypadku płyt elektrycznych, w większości modeli potrzebna jest oddzielna instalacja elektryczna, zdolna przenosić wysokie obciążenia napięcia (nawet do 11kW). Należy więc przygotować przyłącze elektryczne wg wskazań producenta sprzętu AGD. Niezbędne natomiast jest wyprowadzenie przewodu miedzianego 5cio żyłowego, przystosowanego do przenoszenia obciążenia 10kW o dł. ok. 1 m wyprowadzony ze ściany w szafce sąsiadującej z szafką w której planowane jest umiejscowienie płyty elektrycznej/indukcyjnej

 

Okap/wyciąg powietrza:

Gniazdo elektryczne powinno być przygotowane w osi okapu powyżej linii szafek wiszących. W przypadku wątpliwości co do precyzyjnego umiejscowienia przyłącza elektrycznego należy skonsultować jego umiejscowienie z projektantem.

 

Instalacja wodno – kanalizacyjna:

Ujęcia wody (ciepła i zimna) do baterii zakończone odpowiednimi zaworami z odpływem skierowanym pionowo do góry, na wys. max 60 cm, w centralnym miejscu szafki zlewozmywakowej.

Wyprowadzenie wody (zimnej) do zmywarki, zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 50cm

Wyprowadzenie wody (zimnej) do pralki zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 65 cm. Umiejscowienie wyprowadzenia wody do pralki a także instalacji odpływowej. Należy skonsultować i potwierdzić z projektantem.

Bateria naścienna powinna być umieszczona centralnie w miejscu zlewozmywaka na wys. min 100cm

 

Lodówki wolnostojące z tzw. „kostkarkami”.

Nowoczesne modele lodówek (np. dwuskrzydłowych typu „side by side”) w wielu modelach posiadają urządzenie do zamrażania wody (tzw. Kostkarkę) w przypadku gdy klient decyduję się na zakup takiego modelu należy uwzględnić podczas przygotowywania przyłącza wodnego także do lodówki. Takie przyłącze także musi uwzględniać projekt oraz sposobu zabudowy i przygotowania mebli do montażu. W wypadku integrowania takiego modelu lodówki z meblami należy skonsultować z projektantem sposób przygotowania przyłącza wodnego do lodówki.

Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona po ścianie powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek. Odsunięcie od ściany nie może przekraczać 70 mm mierzone dla najbardziej odsuniętych elementów instalacji (mocowania wraz z rurą do ściany).

Zakończenia instalacji odpływowej powinno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 450mm i nie niżej niż 200mm od podłogi oraz powinna znajdować się centralnie w szafce zlewozmywakowej.

W przypadku nie dostosowania się do w/w wymienionych zaleceń wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności za nieestetyczny wygląd przyłączy oraz zmontowanych mebli (widoczne okablowanie, nie dosunięte, wystające urządzenia AGD ze względu na przebiegające za nimi przyłącza wodne, gazowe itd.)

 

Do zakresu montażu sprzętu ADG należą czynności:

trwałe zespolenie sprzętu AGD z meblami:

 • Zlewozmywak
  Wycięcie otworu po zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie; Montaż i osadzenie baterii w blacie lub części zlewozmywaka do tego przeznaczonej. Złożenie oraz dokręcenie do zlewozmywaka części składowych (złącza syfonu czy elementy sitka)
  Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 • Okap
  Powieszenie okapu. Montaż, i zespolenie integralnych elementów okapu (metalowa osłona komina wentylacyjnego).
  Podłączenie okapu do przygotowanej instalacji elektrycznej.

  Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.

 • Lodówka
  W przypadku lodówek do zabudowy w szafce. Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

 • Lodówka wolnostojąca:
  Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
  W przypadku lodówek z instalacją wodną (tzw. kostkarką)- Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę. Przygotowanie lodówki do podłączenia do instalacji wodnej.
  Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej.

 • Płyta gazowa/elektryczna/ indukcyjna
  Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie;
  Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej (w zależności od typu).

 • Piekarnik elektryczny
  Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną. Przygotowanie do podłączenia do instalacji elektrycznej.
  Do zakresu montażu nie należy podłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.UWAGA!
PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DO INSTALCJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I GAZOWEJ ODBYWA SIĘ STARANIEM I NA KOSZT KLIENTA.


PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA PRZEZ OSOBY NIE POSIADAJĄCE STOSOWNYCH UPRAWNIEŃ INSTALATORA, MOŻE SKUTKOWAĆ UTRATĄ GWARANCJI PRODUCENTA DANEGO URZĄDZENIA.

bottom of page