top of page

Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY MEBLI DO ZABUDOWY PRODUKOWANYCH PRZEZ
4 KĄTY STUDIO

 1. Zamówienia na meble produkowane przez 4 Kąty Studio wraz składane są na podstawie wzorów i kolorystyki dobieranej z oferty bieżącej firmy, lub indywidualnie ustalanej z odbiorcą zamówienia, spisanym na druku zamówienia.
   

 2. Oferta cenowa przedstawiona Klientowi w formie pisemnej lub mailowej obowiązuje 30 dni od momentu jej przedstawienia.
   

 3. Po podpisaniu umowy przez kupującego, wszelkie zmiany w specyfikacji zamówienia są możliwe tylko za zgodą sprzedawcy.
   

 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą podpisania zamówienia.
   

 5. Warunkiem zawarcia umowy jest uprzednie dokonanie przez Kupującego wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny podanej w zawartej umowie zlecenia lub 80% ceny w przypadku zabudowy kuchennej.
   

 6. Realizacja dostawy zamówionych mebli następuje w oparciu o czas potrzebny do ich skompletowania w specyfikacji zamówienia. Orientacyjny termin realizacji podawany jest na druku zamówienia.
   

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z terminu realizacji zamówienia, w wyniku przypadków losowych.
   

 8. Kupujący zobowiązany jest udostępnić do montażu pomieszczenie przygotowane zgodnie z dołączonymi do zmówienia Warunkami technicznymi dla pomieszczeń do montażu mebli kuchennych.
   

 9. Montaż wykonywany przez wykonawcę obejmuje wyłącznie elementy będące przedmiotem zamówienia. Pozostałe elementy dostarczane poza zamówieniem przez Kupującego lub osoby trzecie, są dodatkowo płatne.

  • Montaż sprzętu AGD zakupionego przez klienta indywidualnie podlega opłacie montażowej w wysokości zgodnej z cennikiem.
   Opłata montażowa wliczana jest w cenę zamówienia na meble kuchenne.

  • Montaż sprzętu AGD odbywa się zgodnie z aneksem dołączonym do niniejszej umowy – Warunkami technicznymi dla pomieszczeń do montażu mebli kuchennych.
    

 10. Zwroty mebli i sprzętu wykonanych zgodnie z zamówieniem lub ich wymiana jest niemożliwa.
   

 11. Obowiązuje cena z dnia zawarcia umowy.
   

 12. Cena podana na specyfikacjach jest ceną wyjściową do ustalenia zadatku na poczet rozpoczęcia realizacji zamówienia.
   

 13. Należność zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia, (70 % w przypadku mebli kuchennych) Kupujący zobowiązany jest wpłacić niezwłocznie po powiadomieniu go o orientacyjnym terminie dostawy i montażu mebli. W przypadku nie uiszczenia należności proces realizacji zamówienie nie zostanie rozpoczęty. Prawo własności zamontowanych elementów Klient nabywa w momencie uregulowania całej należności wynikającej z zamówienia.
   

 14. Pozostałą należność zamówienia kupujący jest zobowiązany uregulować po dokonanym odbiorze mebli.
   

 15. W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni roboczych w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie 4 Kąty Studio Kupującemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wpłaconej przedpłaty za okres zwłoki.
   

 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o  świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą  konsumenta,  który  został poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez  Sprzedawcę  utraci  prawo odstąpienia  od  umowy; 

  - w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;  

   

 17. W przypadku gdy kupujący zrezygnuje z realizacji zamówienia, a Sprzedawca rozpoczął już jego realizację, Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami wytworzenia tego zamówienia. Sprzedawca wystawi Kupującemu z tego tytułu notę obciążeniową z terminem płatności do 7 dni.
   

 18. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu przygotowania pomieszczenia do montażu mebli, jak i uniemożliwienie Wykonawcy wykonania prac w wyznaczonym terminie, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty w za zamówione meble wysokości 95% wartości w terminie 3 dni po upływie wyznaczonego terminu montażu. Wówczas ustala się także inny termin montażu.
   

 19. Wizualizacja projektu mebli wykonana na komputerze ze względów technicznych nie uwzględnia wszystkich cech własnych frontów oraz innych specyficznych elementów, a kolorystyka przedstawianych próbek nie jest identyczna z rzeczywistą paletą oferty.
   

 20. Bryły szafek kuchennych zostaną wykonane uwzględniając z tyłu szafek kuchennych tzw. „tunel powietrzny” (głębokość max do 10cm) służący to ukrycia przyłączy instalacji mediów oraz ukrycia ewentualnych krzywizn ścian pomieszczenia. Wykonawca mebli dołoży wszelkich starań projektowych aby w/w „tunel powietrzny” w minimalnym stopniu wpływał na głębokość użytkową mebla. Zmniejszona w tym celu głębokość użytkowa mebli nie może wobec tego podlegać reklamacji.
   

 21. Realizacja zabudowy z wykorzystaniem tafli szkła lub luster:
  Sprzedający oświadcza iż dokłada wszelkich starań aby tafle szkła lub lustra były bez skaz, zadrapań, zanieczyszczeń produkcyjnych itp.
  W sporadycznych przypadkach, z uwagi na delikatność niektórych powłok minimalne zadrapania lub inne defekty mogą wystąpić.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do tolerancji w.w. w zakresie do 4mm jednego z wymiarów płaszczyzny oraz max 2mm wymiaru drugiego.

  Tafle klejone:
  Jeśli projekt obejmuje klejenie tafli szkła do powie
  rzchni płaskich lub usługa ta wykonywana jest na wyraźna prośbę , bądź za wiedzą nabywcy, sprzedający ma prawo odmowy wymiany / demontażu w.w. z uwagi na specyfikę materiału oraz problematyczność rozklejania takich tafli bez uszkodzenia powierzchni.  

   

 22. W przypadku malowania proszkowego uchwytów i elementów na życzenie Klienta, istnieje prawdopodobieństwo rozbieżności kolorystycznej względem koloru płyty laminowanej lub elementów lakierowanych. Kolory płyt laminowanych gładkich, oraz lakiery meblowe wyrażone są w systemie kolorów NCS, natomiast kolory farb proszkowych wyrażone są w systemie RAL co prowadzić może do nieznacznych, widocznych różnic w odcieniu. W związku z powyższym, różnica ta, nie może być przyczyną do postępowania reklamacyjnego.
   

 23. Ewentualne wady wykryte przy odbiorze końcowym mebli, spisane w obecności obu stron umowy na protokole odbioru, nie mogą stanowić przeszkody w końcowym rozliczeniu faktury vat wystawionej przez sprzedającego. Usunięcie ewentualnych wad przez wykonawcę, następuje na podstawie spisanego protokołu odbioru oraz całkowitego rozliczenia kosztów realizacji zamówienia przez Klienta.
   

 24. Klient potwierdza własnym podpisem, iż sprzedawca udzielił mu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z towaru. W miejscu sprzedaży sprzedawca zapewnił odpowiednie warunki techniczno- organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru, sprawdzenie jakości, funkcjonalności głównych i podstawowych podzespołów.
   

 25. Klient został poinformowany, iż sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. W szczególności sprzedawca nie odpowiada za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z winy klienta, na skutek nieprzestrzegania wymogów w trakcie użytkowania towaru (także tych opisanych w dołączonej Karcie Gwarancyjnej):
   

  • W meblach z drewna litego występuje zróżnicowanie kolorów i rysunku drewna charakterystyczne dla danego materiału. Występujące elementy budowy morfologicznej tj. promienie rdzeniowe, słoje przyrostów, drobne sęki jak również różnorodność rysunku i barwy nie stanowią wady produkcyjnej, lecz są naturalną cechą tego materiału, które wyróżniają drewno od tworzyw otrzymywanych sztucznie (np. laminat na płycie mdf) Przebarwienia powstałe na skutek pęcznienia drewna, podyktowane nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniu są naturalna cechą tego materiału. Różnice te nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową sprzedaży.

  • Podstawą do stwierdzenia niezgodności z zamówieniem nie może być również różnorodność w odcieniach powłoki lakierniczej podyktowane różnorodnością budowy drewna i działania światła.

  • Wadliwe funkcjonowanie wyrobu na skutek samowolnego demontażu i montażu mebli, oraz uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od sprzedawcy i warunków eksploatacji (zalanie, powódź, pożar, włamanie).
    

 26. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez 4 Kąty Studio zdjęć zrealizowanych projektów stolarskich. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zdjęć na wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.),Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
   

 27. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze mediacji stron, a w przypadku nieskuteczności tej drogi przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
   

 28. W zakresie nie unormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany w umowie i zamówieniu wymagają formy pisemnej.
   

 29. Zamówienie zostaje sporządzane w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
   

 30. Kupujący podpisując umowę oświadcza, że zapoznał i zgadza się z w/w warunkami.

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

Gwarant 4 Kąty Studio, dalej Parker Design Group Sp. z o.o. zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.

Wykonawca gwarantuje, że materiał jak i zastosowania, technika oraz technologia zapewni Państwu komfort w użytkowaniu zakupionego towaru przez długi okres czasu, stosując się do uwag zawartych w gwarancji i instrukcji użytkowania mebli.

Specyfika prowadzonej przez 4 Kąty Studio działalności łączy ze sobą jednocześnie cechy Producenta pewnych wyrobów, jak i jedynie  Sprzedawcy określonych akcesoriów, które mogą podlegać osobny warunkom i okresom gwarancji narzucanym przez producenta. W tym drugim przypadku Przedstawiciel 4 Kąty Studio występując w roli Sprzedawcy określonego produktu, ma obowiązek poinformować Zamawiającego o określonych odmiennych od poniżej wymienionych warunkach gwarancji dotyczących danego, specyficznego produktu. Najczęściej dotyczy to akcesoriów meblowych najwyższej jakości, najlepszych producentów, którzy obecnie proponują wieczysto lub długoletnie gwarancje na swoje systemy.

Szczególnie może dotyczyć to m. in.

 • systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów

 • podnośników szafek wiszących

 • oświetlenia meblowego typu LED (określone marki)

 • systemów jezdnych szaf z drzwiami przesuwnymi

 

Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty wydania / montażu mebli kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy.

W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji (rękojmi) wynosi 6 miesięcy

Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. 02141.1176): jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Gwarancja na dany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:

 • dokument zakupu

 • protokół odbioru

 • formularz zamówienia lub rysunek będący dowodem, iż dany mebel został wykonany przez firmę 4 Kąty Studio


Sprzedający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i dowodem zakupu w obecności klienta lub osoby przez niego wyznaczonej do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności mebla, ewentualnego opisu uszkodzeń i braków. Informacje te mają zostać zawarte w sporządzanym po wykonanym montażu / odbiorze własnym mebli protokole odbioru.

 

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE

 

Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnego dokonywanego przez klienta niewłaściwego transportu oraz przenoszenia mebli Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta

Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w meble oraz przy przeróbkach wykonywanych we własnym zakresie przez klienta. Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami konserwacji i przechowywania

 • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę.

 • niezamierzone przez producenta różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, (dotyczy także różnic kolorów anodowanego aluminium, czy kolorów folii mdf spowodowane rożną datą partii produkcyjnych – towar zamawiany w dużych odstępach czasu)

 • wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie - zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy,

 • reklamacje spowodowane błędnym wyobrażeniem Zamawiającego o produkcie w przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w oparciu o symbol produktu,

 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego ( przeciętnego, normalnego) zużycia

 • uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące wyroby (urządzenia) elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy,

 • wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak również wyniku złego korzystania z lodówki (otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu),

 • sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność wyrobu, czy zestawu jeżeli był on wykonany właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz został wykonany zgodnie ze standardami przez Wykonawcę.

 • zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych , dymu tytoniowego lub podobnych.

 • pęknięcia i zarysowania powierzchni spowodowane uderzeniem

 • uszkodzenia mechaniczne akcesorii meblowych spowodowane niewłaściwym użytkowanie lub użyciem niepotrzebnie zbyt dużej siły.

 

O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Zamawiający będzie powiadomiony przez Gwaranta w terminie:

 • w przypadku wykonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,

 • we wszystkich innych przypadkach w terminie 14 dni roboczych od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego

 • w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty ( takie np. jak koszty dojazdu oraz czas poświęcony w celu wykonania oględzin)

 • gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę gwarancyjną

 • w przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad lub obniżenie ceny adekwatne do zakresu uszkodzenia.

 • termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 30 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia

 • w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne, lub potrzebę sprowadzenia specyficznych akcesorii meblowych od dostawców Producenta.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

Zasady użytkowania mebli

Stwierdzone przez serwisanta podczas oględzin nieprzestrzeganie i ignorowanie poniżej opisanych zasad użytkowania mebli skutkować będzie utratą gwarancji na dotyczącą wadliwego użytkowania część mebla bądź wskazane akcesoria meblowe.
 

 1. Meble muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
   

 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
  Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od 10'C do 30'C

   

 3. Nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła.
   

 4. Wyrób nie może być wyposażeniem w saunie.
   

 5. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).
   

 6. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur, środków chemicznych, np.: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.)
   

 7. Meble kuchenne wykonuje się z materiałów o zwiększonej odporności na działanie wilgoci, nie może być jednak poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody np. zalanie).
   

 8. Należy dbać, aby fronty mebli (czoła szuflad i drzwi) nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element. Zmiana obciążenia szafek przez przechowywanie rożnej wagi przedmiotów wiąże się w niektórych przypadkach z potrzebą regulacji samych frontów lub zawieszenia całej szafki.
   

 9. W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i fronty z odpowiednią siłą. Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje ograniczone działanie mechanizmów, a w przypadku powtarzających się takich zdarzeń może spowodować ich zniszczenie.
   

 10. Powierzchnię mebli, a przede wszystkim fronty, które z reguły są wykonane z bardziej szlachetnego materiału niż pozostałe części mebli szczególnie należy chronić przed obiciem i porysowaniem.
   

 11. Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom drzwi meblowych.
   

 12. Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej, należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę.
   

 13. Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym oddzielić jego strukturę.
   

 14. Sprzętów AGD należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Dopuszcza się montowanie sprzętu w ciągu pomiędzy poszczególnymi szafkami, wyłącznie takiego, który posiada na to stosowny atest producenta.
   

 15. Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, należy niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie blatu oraz nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.
   

 16. Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat.
   

 17. Aby po zamknięciu lodówki ponownie ją otworzyć należy odczekać minimum 1 minutę. Nie stosowanie tej reguły może spowodować wykrzywienie się frontów lub złamanie zaczepów łączących front z drzwiami lodówki (dotyczy lodówek do zabudowy).
   

 18. Szufladę należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szufladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym froncie.
   

 19. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z przedstawicielem Gwaranta.

Zasady konserwacji mebli

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

 1. Do czyszczenia mebli (płyt meblowych, powierzchni lakierowanych, mdf+pvc) należy stosować lekko wilgotną miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
   

 2. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych (zgodnie z etykietą i instrukcją danego środka) do czyszczenia danych powierzchni meblowych. W przypadku braku pewności co do możliwości zajścia reakcji chemicznej środka czyszczącego z powierzchnią meblową należy dokonać próby na stosunkowo niewidocznej części danego mebla (np. „lewa” strona półki wewnętrznej). Podejmując próbę należy odczekać kilka godzin by mieć możliwość stwierdzenia trwałej reakcji lub jej braku.
   

 3. Podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie.
   

 4. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki, etc.)
   

 5. Za uszkodzenia powierzchni meblowej (płyty meblowej, powłoki lakierniczej frontów, folii pvc frontów na bazie mdf, etc.) w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego Producent nie ponosi odpowiedzialności.
   

 6. Systemy jezdne drzwi suwanych w szafach do zabudowy lub garderobach (bez różnicy czy jest to system jezdny dolny czy górny) nie podlegają żadnym dodatkowym pracom konserwacyjnym ze strony Zamawiającego. Nie należy do nich stosować żadnych dodatkowych smarów czy olei. Należy jedynie dbać o czystość torów jezdnych drzwi suwanych (szczególnie w wypadku dolnych systemów). Zniszczenie wózków jezdnych systemu spowodowane zgromadzonym w torach kurzem, piaskiem, czy też sierścią zwierząt domowych nie podlega naprawom gwarancyjnym.

Warunki techniczne dla pomieszczeń

WARUNKI TECHNICZNE DLA POMIESZCZEŃ DO MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH

Dla sprawnego działania urządzeń technicznych zastosowanych w zabudowie kuchennej wszelkie zakończenia instalacji jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.

Projekt mebli zawiera w swojej budowie wszystkie te zasady i normy dla jego sprawnego montażu i wygodnej późniejszej eksploatacji.

Niedostosowanie się do poniższych zasad przez zamawiającego może spowodować utrudnienia w montażu i użytkowaniu, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W konsekwencji może dojść do wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przestojem grupy montażowej lub dodatkowych nie wkalkulowanych w zamówienie czynności. Ma to wpływ na ostateczną wartość zamówienia, za którą zamawiający odpowiada finansowo. Dlatego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z montażem mebli zalecamy dostosowanie się do poniższych zasad.

Odbiorca indywidualny (kupujący) zobowiązany jest udostępnić opróżnione pomieszczenie kuchenne, wyposażone w podejście hydrauliczne, podejścia elektryczne, gazowe i hydrauliczne do urządzeń AGD.

Wymagania dotyczące ścian i podłoża:

Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie.

W przypadku zabudowy kuchennej, płytki ścienne powinny być położone min 82 cm od podłogi do wysokości min 142 cm, a w miejscu ustawienia okapu do wys. 170 cm, szerokości min 4 cm większej (po 2cm na stronę) od szerokości montowanego w tym miejscu pochłaniacza.

W przypadku braku w/w zaleceń między skrajnymi elementami zabudowy (lub w okolicach pochłaniacza), a ścianami mogą powstawać szczeliny, za co wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Za urządzeniami AGD do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne wodne czy gazowe. Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów gospodarstwa domowego zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektu zabudowy kuchennej jest konieczne. Dlatego projekt zabudowy zawiera plan przyłączy elektrycznych a sama instalacja musi być do nich dostosowana.

 

Lodówka

do podłączenia lodówki powinno znajdować się z boku szafki lodówkowej (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD)
i 15-20cm od podłogi.

 

Zmywarka:

Gniazdko elektryczne z uziemieniem powinno znajdować się na przykład w szafce pod zlewozmywak, w taki sposób aby nie było usytuowane bezpośrednio przy przyłączach wodno kanalizacyjnych.

W przypadku nie spełnienia w/w zalecenia wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenie sprzętu AGD, mebli bądź tez instalacji elektrycznej, wynikające z nieprawidłowego umiejscowienia gniazdka elektrycznego.

 

Piekarnik elektryczny:

Przyłącze elektryczne do piekarnika powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości co do sposobu przygotowania przyłącza elektrycznego, należy skonsultować się z projektantem.

 

Płyta gazowa/elektryczna/indukcyjna:

Płyta gazowa: Wszystkie odbiorniki gazu w zabudowie podłączane są za pomocą elastycznego przewodu gazowego. Jego długość określana jest zależnie od projektu zabudowy kuchennej. Płyty gazowe zwykle wymagają także dodatkowego gniazda elektrycznego w celu zasilenia zapalarki gazu. Wobec powyższego należy przygotować je w sąsiadującej szafce. Nie dotyczy to modeli piekarników zintegrowanych z płytą.

 

Płyta elektryczna/indukcyjna: W wypadku płyt elektrycznych, w większości modeli potrzebna jest oddzielna instalacja elektryczna, zdolna przenosić wysokie obciążenia napięcia (nawet do 11kW). Należy więc przygotować przyłącze elektryczne wg wskazań producenta sprzętu AGD. Niezbędne natomiast jest wyprowadzenie przewodu miedzianego 5cio żyłowego, przystosowanego do przenoszenia obciążenia 10kW o dł. ok. 1 m wyprowadzony ze ściany w szafce sąsiadującej z szafką w której planowane jest umiejscowienie płyty elektrycznej/indukcyjnej

 

Okap/wyciąg powietrza:

Gniazdo elektryczne powinno być przygotowane w osi okapu powyżej linii szafek wiszących. W przypadku wątpliwości co do precyzyjnego umiejscowienia przyłącza elektrycznego należy skonsultować jego umiejscowienie z projektantem.

 

Instalacja wodno – kanalizacyjna:

Ujęcia wody (ciepła i zimna) do baterii zakończone odpowiednimi zaworami z odpływem skierowanym pionowo do góry, na wys. max 60 cm, w centralnym miejscu szafki zlewozmywakowej.

Wyprowadzenie wody (zimnej) do zmywarki, zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 50cm

Wyprowadzenie wody (zimnej) do pralki zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 65 cm. Umiejscowienie wyprowadzenia wody do pralki a także instalacji odpływowej. Należy skonsultować i potwierdzić z projektantem.

Bateria naścienna powinna być umieszczona centralnie w miejscu zlewozmywaka na wys. min 100cm

 

Lodówki wolnostojące z tzw. „kostkarkami”.

Nowoczesne modele lodówek (np. dwuskrzydłowych typu „side by side”) w wielu modelach posiadają urządzenie do zamrażania wody (tzw. Kostkarkę) w przypadku gdy klient decyduję się na zakup takiego modelu należy uwzględnić podczas przygotowywania przyłącza wodnego także do lodówki. Takie przyłącze także musi uwzględniać projekt oraz sposobu zabudowy i przygotowania mebli do montażu. W wypadku integrowania takiego modelu lodówki z meblami należy skonsultować z projektantem sposób przygotowania przyłącza wodnego do lodówki.

Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona po ścianie powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek. Odsunięcie od ściany nie może przekraczać 70 mm mierzone dla najbardziej odsuniętych elementów instalacji (mocowania wraz z rurą do ściany).

Zakończenia instalacji odpływowej powinno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 450mm i nie niżej niż 200mm od podłogi oraz powinna znajdować się centralnie w szafce zlewozmywakowej.

W przypadku nie dostosowania się do w/w wymienionych zaleceń wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności za nieestetyczny wygląd przyłączy oraz zmontowanych mebli (widoczne okablowanie, nie dosunięte, wystające urządzenia AGD ze względu na przebiegające za nimi przyłącza wodne, gazowe itd.)

 

Do zakresu montażu sprzętu ADG należą czynności:

trwałe zespolenie sprzętu AGD z meblami:

 • Zlewozmywak
  Wycięcie otworu po zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie; Montaż i osadzenie baterii w blacie lub części zlewozmywaka do tego przeznaczonej. Złożenie oraz dokręcenie do zlewozmywaka części składowych (złącza syfonu czy elementy sitka)
  Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 • Okap
  Powieszenie okapu. Montaż, i zespolenie integralnych elementów okapu (metalowa osłona komina wentylacyjnego).
  Podłączenie okapu do przygotowanej instalacji elektrycznej.

  Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.

 • Lodówka
  W przypadku lodówek do zabudowy w szafce. Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.

 • Lodówka wolnostojąca:
  Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
  W przypadku lodówek z instalacją wodną (tzw. kostkarką)- Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę. Przygotowanie lodówki do podłączenia do instalacji wodnej.
  Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej.

 • Płyta gazowa/elektryczna/ indukcyjna
  Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie;
  Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej (w zależności od typu).

 • Piekarnik elektryczny
  Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną. Przygotowanie do podłączenia do instalacji elektrycznej.
  Do zakresu montażu nie należy podłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.UWAGA!
PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DO INSTALCJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I GAZOWEJ ODBYWA SIĘ STARANIEM I NA KOSZT KLIENTA.


PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA PRZEZ OSOBY NIE POSIADAJĄCE STOSOWNYCH UPRAWNIEŃ INSTALATORA, MOŻE SKUTKOWAĆ UTRATĄ GWARANCJI PRODUCENTA DANEGO URZĄDZENIA.

bottom of page